سامانه شناسایی و رصد نظریه ها و نوآوری های علمی و بومی

ثبت نام ورود

معرفی سامانه

این سامانه با هدف خاص شناسایی و رصد نظریه ها و نوآوری های علمی بومی و حمایت از اصحاب نظر معاصر ایجاد شده است. این سامانه حاصل همکاری مشترک پژوهشگاه علوم اجتماعی و انقلاب دانشگاه آزاد اسلامی و دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های آزاد اندیشی، نظریه پردازی و نقد و مناظره شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. این سامانی زمانی اهمیت خود را بیشتر نشان خواهد داد که دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره و نهاد دانشگاه در جایگاهی مشترک خواهان شناسایی و ارائه نوآوری های علمی در حوزه های مختلف علوم انسانی و معارف دینی باشند.

  • استقرار و تهیه گزارش و تحلیل از نظریه ها
  • زمینه سازی برای ورود نوآوری های علمی
  • اطلاع رسانی راجب نظریه ها، نظرات و نقد های علمی
  • رتبه بندی علمی این صاحب نظران بر اساس معیارهای طرح
  • ایجاد امکان برنامه ریزی برای تکریم و حمایت از صاحب نظران
  • تدوین گزارش سوابق و مراتب علمی بارز و ثبت شده این صاحب نظران
  • وضع شناسی امرو جامعه علمی کشور از حیث ظرفیت نظریه پردازی در علوم انسانی
تهیه گزارش و تحلیل

استقرار و تهیه گزارش و تحلیل از نظریه ها، نظرات و نقدهای علمی بدیع بومی معاصر

ورود نوآوری های علمی

زمینه سازی برای ورود نوآوریهای علمی شناسایی شده به فرایند کرسی ها

برنامه ریزی برای تکریم

ایجاد امکان برنامه ریزی برای تکریم و حمایت از صاحب نظران نوآور

اطلاع رسانی

اطلاع رسانی راجع به نظریه ها و نقد های علمی و فراهم نمودن زمینه کاربست آنها حسب مورد

مجری سامانه: : دانشگاه آزاد اسلامی

اخبار

واحدهای دانشگاهی

brand
دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
brand
دانشگاه شهید بهشتی
brand
دانشگاه علامه طباطبایی

دبیرخانه

 تهران
انتهای بزرگراه شهید ستاری 
سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی
پژوهشگاه علوم اجتماعی و انقلاب
Phone: +98 21 47916762
Phone: +98 21 47916770
Phone: +98 21 44869109
Fax:+98 21 47916752
Email: info@iciri.ir